Taraweeh 1428 (Makkah)

مصحف الحرم المكي 1428 هـ

مصحف الحرم المكي لعام 1428 ه

مصحف الحرم المكي لعام 1428 ه

Night 1 Makkah Taraweeh 1428
1st 10 Rakahs
led by Sheikh Maahir
(Surah Al Baqarah 1 to 74)

2nd 10 Rakahs
led by Sheikh Sudais
(Surah Al Baqarah 74 to 141)

Dua E Qunoot
By
Sheikh Sudais
Night 1 Madeenah Taraweeh 1428
1st 10 Rakahs
led by Sheikh Hudaify
(Surah Al Baqarah 1 to 77)
2nd 10 Rakahs
led by Sheikh Qaasim
(Surah Al Baqarah 78 to 141)
Dua E Qunoot
By
Sheikh Qaasim
Night 2 Makkah Taraweeh 1428
1st 10 Rakahs
led by Sheikh Shuraim
(Surah Al Baqarah 141 to 203)
2nd 10 Rakahs
led by Sheikh Juhany
(Surah Al Baqarah 204 to 252)
Dua E Qunoot
By
Sheikh Juhany
Night 2 Madeenah Taraweeh 1428
1st 10 Rakahs
led by Sheikh Budair
(Surah Al Baqarah 141 to 203)
2nd 10 Rakahs
led by Sheikh Ale Sheikh
(Surah Al Baqarah 204 to 252)
Dua E Qunoot
By
Sheikh Ale Sheikh
Night 3 Makkah Taraweeh 1428

1st 10 Rakahs
led by Sheikh Maahir
2nd 10 Rakahs
led by Sheikh Sudais
Dua E Qunoot
By
Sheikh Sudais
Night 3 Madeenah Taraweeh 1428
1st 10 Rakahs
led by Sheikh Hudaify
2nd 10 Rakahs
led by Sheikh Qaasim
Dua E Qunoot
By
Sheikh Qaasim
Night 4 Makkah Taraweeh 1428
1st 10 Rakahs
led by Sheikh Shuraim
2nd 10 Rakahs
led by Sheikh Juhany
Dua E Qunoot
By
Sheikh Juhany
Night 4 Madeenah Taraweeh 1428
1st 10 Rakahs
led by Sheikh Budair
2nd 10 Rakahs
led by Sheikh Ale Sheikh
Dua E Qunoot
By
Sheikh Ale Sheikh
Night 5 Makkah Taraweeh 1428
1st 10 Rakahs
led by Sheikh Maahir
2nd 10 Rakahs
led by Sheikh Sudais
Dua E Qunoot
By
Sheikh Sudais
Night 5 Madeenah Taraweeh 1428

1st 10 Rakahs
led by Sheikh Hudaify
2nd 10 Rakahs
led by Sheikh Qaasim
Dua E Qunoot
By
Sheikh Qaasim